Sverigedemokraternas politiska inriktning och förslag till budget med verksamhetsplan för Sollentuna kommun 2020 - Sverigedemokraterna i Sollentuna

Sverigedemokraternas politiska inriktning och förslag till budget med verksamhetsplan för Sollentuna kommun 2020

Här kan ni läsa vår budget med verksamhetsplan för 2020

Den presenterades i kommunalfullmäktige juni 2019.

Ladda ner Budget med verksamhetsplan för Sollentuna kommun 2020.

 

Här nedan finns ett urklipp från inledningen.

 

Vision

 

Vår vision är att Sollentuna blir en välfungerande och välmående kommun vars grund bygger på
trygghet, tradition och gemenskap – för både ung som gammal. För att lyckas måste
kommuninvånarna känna delaktighet, samhörighet, samt ges inflytande i övergripande beslut som
rör deras liv, vardag och framtid.

 

Sollentuna är en redan idag en välmående kommun med hårt arbetande anställda och medborgare.
Kommunen ligger väldigt attraktivt till, i en av Europas snabbast växande regioner. Snabb tillväxt
är dock inte ett självändamål. Det är väldigt viktigt att tillväxten skapar bättre ekonomi och
livsvillkor för invånarna i kommunen.

 

Sverigedemokraterna anser att tillväxt i invånarantal måste följas av en minst lika stor tillväxt av
kommunens ekonomi. En snabb ökning av befolkningen kräver även en omfattande utbyggnad av
den kommunala verksamheten och ökar behovet av dyra nyinvesteringar. Därför är det av stor vikt
att befolkningsökningen skapar nya skatteinkomster som kompenserar för kommunens ökade
kostnader för såväl drift som investeringar.

 

Den långsiktiga befolkningsökningen är osäker. I de flesta prognoser talas om en snabb
befolkningsökning i hela storstockholmsområdet de kommande decennierna. Samtidigt talar flera
partier om en reducerad invandring. Invandringsöverskottet utgör en stor del av den tänkta
befolkningsökningen.

 

Minskar nettoinvandringen, som Sverigedemokraterna vill, kommer detta leda till en radikalt
minskad befolkningsökning. En sådan minskning av befolkningsökningen reducerar också
behoven av investeringar drastiskt. Sverigedemokraterna räknar därför med att behovet av
investeringar blir mycket mindre på sikt än vad övriga partier utgår ifrån.. Kommunen måste ha
en planering för ett sådant scenario.

 

Tillväxten får inte heller leda till att Sollentunas karaktär av trädgårdsstad försvinner. Det är just
kombinationen av småskalig bebyggelse, god samhällsservice, närheten till naturen samt bra
utbud av shopping och restauranger som gör Sollentuna attraktivt.

 

Kommunens huvudsyfte är att ta hand om kommunens invånare. För att lyckas med detta krävs
att så många som möjligt av invånarna är självförsörjande och bidrar till kommunens ekonomi.
Alla som kan arbeta ska göra det och försörja sig själva.