Kostnaden för språktolk har ökat markant under de senaste åren på grund
av den stora invandringen. Vi anser det inte vara försvarbart att personer
som bott 5 år eller mer fortfarande behöver språktolk som bekostas av
kommunen.
För oss är det självklart krav att man skall lära sig svenska för att bli del av
vårt samhälle. Naturligtvis måste tolk finnas för dem som är nyanlända
men det måste finnas en bortre tidsgräns för när kommunen kan neka
sådan service.

Klicka på länken nedan för att se hela motionen.