Motion angående tydlig information i Sollentuna om hedersrelaterat
våld och förtryck till alla berörda asylsökande, deltagare i undervisning i
svenska för invandrare samt även inom skolan på högstadium och
gymnasier.

Kunskap och information om de nya lagarna från 1 juli 2020 mot hedersrelaterad
brottslighet har ännu inte nått ut till alla som kan beröras av dem i Sollentuna kommun.
I lagarna nämns exempelvis möjlighet att utfärda utreseförbud när ett barn riskerar att
föras utomlands för att giftas bort eller bli könsstympad.
Lagen mot barnäktenskap har förstärkts vilket gör det straffbart att förmå eller tillåta ett
barn under 18 år att ingå äktenskap.
Lagen omfattar även barn som inte är svenska medborgare.
Vårdnadshavare som tillåter ett barn att ingå äktenskap eller inte ingriper för att förhindra
äktenskapet kan straffas upp till 4 år.

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär begränsningar och kontroll för att skydda
familjens och släktens heder.

I Skolverkets kursplan för SFI står ”eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin
interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämför
dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige”.

Klicka på länken nedan för att se hela motionen.